Ελληνική αρχική σελίδα » Προκηρύξεις - Ανακοινώσεις

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ANGERS (ΓΑΛΛΙΑ) 

 

Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Α Ξ Ε Ν Ω Ν Γ Λ Ω Σ Σ Ω Ν Σ Τ Η Ν Ε Υ Ρ Ω Π Η :

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Τ Η Γ Λ Ω Σ Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ι Κ Η

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Τ Ω Ν Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ω Ν Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ω Ν

 

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, δέκα (10) θέσεις φοίτησης στο κοινό ελληνογαλλικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών.

Η γενικευμένη μετανάστευση πληθυσμών, από και προς τα ευρωπαϊκά κράτη, διαμόρφωσε ένα νέο σχολικό πληθυσμό, με χαρακτηριστικά γλωσσικής και πολιτισμικής πολυμορφίας. Η σημαντική αυτή αλλαγή προκάλεσε τον επαναπροσδιορισμό των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων. Οι

αλλαγές αυτές παρατηρούνται όχι μόνο στην Ελλάδα και τη Γαλλία, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες δέχτηκαν σημαντικό αριθμό μαθητών.

Στόχος του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στη διαχείριση και αξιοποίηση της γλωσσικής και πολιτισμικής ποικιλίας των σχολικών πληθυσμών, εστιάζοντας στη διαπολιτισμική διάσταση της διδασκαλίας των γλωσσών.

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ, Master 2) που αναγνωρίζεται, τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ελλάδα, είναι μονοετούς διάρκειας και χωρίς δίδακτρα.

Η παρακολούθηση του συνόλου των διδακτικών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος. Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου διεξάγονται στο Πανεπιστήμιο της Angers, ενώ

του δευτέρου εξαμήνου, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Γλώσσα εργασίας του Προγράμματος είναι η Γαλλική.

 

Δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής του ΠΜΣ, βάσει γραπτής εξέτασης και φακέλου υποψηφιότητας, έχουν πτυχιούχοι ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων Τμημάτων Φιλολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Η αναγνώριση αυτή γίνεται

σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν στο καθένα από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα.

Για τους υποψηφίους, που δεν είναι απόφοιτοι τμημάτων γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας, θα ζητηθεί πιστοποίηση επιπέδου C2 στη Γαλλική.

Δικαιολογητικά –κριτήρια επιλογής υποψηφίων –προθεσμίες υποβολής αιτήσεων.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση συμμετοχής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα (από την Γραμματεία ή την ιστοσελίδα)

2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή λοιπών τίτλων σπουδών και βεβαίωση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται)

3. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

4. Βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα αποδεικτικά των αναφερομένων σε αυτό (π.χ. πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας, βεβαίωση επαγγελματικής απασχόλησης κ.λπ.), καθώς και από οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο (π.χ. κείμενα δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων, συμμετοχές σε συνέδρια κ.λπ.).

 

Η επιλογή θα γίνει με συνεκτίμηση:

α. των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης,

β. του βαθμού πτυχίου και των βαθμών στα μαθήματα του γνωστικού αντικειμένου,

γ. του επιστημονικού έργου ή της επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν),

δ. της συνέντευξης.

Η γραπτή εξέταση γίνεται στη γαλλική γλώσσα και συνίσταται σε κριτική θεώρηση θεμάτων της

διδακτικής των γλωσσών και του διαπολιτισμού.

 

Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ή Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α

• Calliabetsou-Coraca P., 1995. La didactique des langues de l’ère a-scientifique à l’ère scientifique, Athènes,

Éditions Eiffel, (Chapitre 6 pp. 264-315).

• Coste D., D. Moore et G. Zarate, 2009. Compétence plurilingue et pluriculturelle, Strasbourg, Conseil de l’Europe.

• Cuq J.-P. & I. Gruca, 2005. Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, Grenoble, PUG. (Partie IChapitre

III pp. 77-86 et Partie III-Chapitre II pp.413-440).

• De Carlo M., 1998. L’interculturel, Paris, CLE International.

 

Η γραπτή εξέταση επιλογής υποψηφίων θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 24/4/2017 και ώρα 15:00-17:00 στη Φιλοσοφική Σχολή, στην αίθουσα 827 (8ος όροφος).

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να κατατεθούν έως και τις 20/4/2017 στη Γραμματεία του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (κ. Χριστίνα Πραγιάννη, τηλ. 210-7277793, chprag@frl.uoa.gr), Πανεπιστημιούπολη, 157 03 Ιλίσια, Αθήνα, γραφείο 410, (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 11.00-14.00) ή να αποσταλούν εμπρόθεσμα στη Γραμματεία (με συστημένη επιστολή).